Conclusions del 2n CongrésConclusions del 2nCongrés d'Energia de Catalunya


 1. Les aportacions de les entitats i dels professionals participants en el congrés han anat de baix a dalt, aportant una visió dels usuaris beneficiats o afectats  per alguna de les múltiples facetes de l'energia enlloc de la dels proveïdors d'energia o dels equips per  a la seva utilització.
Una de les conseqüències d'aquest canvi d'orientació s'ha reflectit en la preponderància dels temes no estrictament tecnològics de les propostes presentades.

 1. Al llarg del congrés han sorgit temes de molta importància, entre els quals destaquen:
-        Grup de treball intercol·legial per aportar la visió dels col·legis als projectes relacionats amb l'energia.
-        Microxarxes en pobles i comarques nul·les de CO2 o amb un aprofitament sostenible dels seus recursos forestals.
-        Implicació a fons dels municipis com agents fins i tot en les xarxes.
-        Irrupció de l'energia en l'edificació: de la rehabilitació als edificis de consum quasi nul.
-        Ànsies de participació d'empreses, entitats i de la ciutadania en el disseny del nou sistema energètic.

 1. Les jornades i els seminaris celebrats al llarg d'un any han anat destinades a grups homogenis d'entitats. Aquest enfocament
-        ha facilitat el diàleg i l’enriquiment de les propostes,
-        ha incorporat sectors que no havien identificat la seva relació amb l’energia,
-        ha ajudat a concretar uns anhels i unes crítiques en propostes constructives,
-        ha donat alguns fruits de col·laboració o de noves actuacions entre els participants que han aportat propostes i també entre el públic assistent, algunes de les quals ja s'ha iniciat,
-        ha fet palès la dinàmica i el potencial de les entitats que no es resignen amb la situació energètica i política actual

 1. El format del congrés s'ha considerat innovador i  ha donat resultats  positius. A vegades ha costat comprendre exactament què s’entenia per una proposta o formular-la en els termes de la fitxa matriu proporcionada per l'organització. El format ha diferenciat de les jornades amb pluja d’idees i ha permès tractar temes més realitzables i més treballats, la qual cosa ha facilitat assolir el seu consens entre els participants en el congrés.


 1. Sovint les propostes originals contenien en realitat més d'una proposta ja que tractaven temes o destinataris diferents. D'aquesta manera d’una proposta original n’han sorgit diverses, tractant un tema específic i adreçades a cada un dels seus destinataris. Amb això s'han cobert 32 temes diferenciats en els quals s'han classificat les 224 propostes consensuades del congrés.

 1. S'ha fet palès la preocupació pel sistema energètic actual i la necessitat que Catalunya disposi aviat d'un nou sistema adequat a les necessitats i als recursos propis.

 1. S'ha visualitat la necessitat d'aconseguir nous enllaços importants entre disciplines, especialment amb temes de territori i de gènere, els quals han donat peu a celebrar futures jornades específiques.

 1. S'ha constatat la proliferació d'activitats al voltant dels canvis en el sistema energètic que s'estan produint o que es perceben com a necessaris. Per millorar l'eficàcia d'aquestes activitats s'ha proposat la conveniència de fer-les més inclusives, més complementàries i menys similars entre elles.

 1. S'ha constatat una discontinuïtat  gens favorable entre els sectors energètics convencionals i els innovadors en la línia de la UE, o entre els proveïdors i els usuaris de l'energia. D'aquí la necessitat d'aconseguir una millor i més fluïda col·laboració entre aquests dos sectors energètics.

 1. La baixa participació en el congrés del sector energètic convencional proveïdor d'energia pot ser deguda a que el sector ja disposa de moltes activitats de caire professional o empresarial específiques per a les seves necessitats.  S'han trobat a faltar la celebració d'algunes jornades previstes amb entitats importants que tenen una relació rellevant amb l'energia.

 1. S'ha visualitat l'abast de les preocupacions, dels desitjos de moltes empreses, entitats, professionals i ciutadans, així com de la necessitat de millorar i d'enfortir la seva col·laboració i la seva participació activa en el sistema energètic de Catalunya.

 1. Les professions que han aportat més propostes han estat les enginyeries i les arquitectures dels àmbits més integradors de l'energia amb altres camps com l'ocupació, la formació, la sostenibilitat, l'aprofitament dels recursos energètics locals, el territori i l'accessibilitat a l'energia.


Barcelona, març 2015.